ระบบ E- Leanning วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ ยินดีต้อนรับสาขาวิชาการบัญชี

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 20001-1002 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 20200-1003 การขายเบื้องต้น 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์ 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น

สาขาวิชาการตลาด

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 20001-1002 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 20200-1003 การขายเบื้องต้น 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์ 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น 20202-2003 การหาข้อมูลทางการตลาด 20202-2008 การพัฒนาบุคลิภาพนักขาย 20202-2001 การตลาดเบื้องต้น 20202-2002 การขายออนไลน์ 20202-2102 การขายตรง
20212-2104 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย 20202-2113 ศิลปะการขาย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 20001-1002 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 20200-1003 การขายเบื้องต้น 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์ 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น 20204-2001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 20204-2002 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 20204-2101 อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 20204-2007 โปรแกรมกราฟิก
20204-2103 โปรแกรมตารางงาน 20204-2008 การสร้างเว็บไซต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 20001-1002 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
20901-1003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 20901-1004 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 20901-1001 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 20001-1006 กฎหมายคอมพิวเตอร์ 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
20901-1005 ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 20901-2102 ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 20901-9201 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น 20901-1006 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20901-2105 การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 20901-2301 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
20901-9203 ระบบอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที

สาขาวิชาช่างยนต์

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 20001-1002 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
20100-1003 งานฝึกฝีมือ 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 20001-1004 กฎหมายแรงงาน 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 20101-2004 งานส่งกำลังรถยนต์ 20101-2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล 20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 20001-1002 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
20100-1003 งานฝึกฝีมือ 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 20001-1004 กฎหมายแรงงาน 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 20102-2004 วัดละเอียด 20102-2005 คณิตศาตร์เครื่องมือกล 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 20102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล1 20102-2007 กรรมวิธีการผลิต
20102-2011 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 20102-2111 อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 20102-2104 ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 20102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 20001-1002 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
20100-1003 งานฝึกฝีมือ 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 20001-1004 กฎหมายแรงงาน 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 2104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า 2104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 2104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 20901-23012104-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
2104-2009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 20104-2110 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2